ជំពូកទី៥ មេរៀនទី១-អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍ (ភាគ០៤ តចប់)