ជំពូកទី៥ មេរៀនទី១-អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍ (ភាគ០៣)