មេរៀនទី៥​ ប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយ ក្នុងបរិបទ៣ (ភាគ៣ តចប់)