វេទិកាសំណួរ​-ចម្លើយ ប្រធាន​បទ​ តម្រូវសំយោគប្រូតេអ៊ីន ឬតម្រូរនៃការសម្ដែងផេណូទីប