មេរៀនទី៤​ ប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយ ក្នុងបរិបទ២ (ភាគ២)