មេរៀនទី៣​ ប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយ ក្នុងបរិបទ១ (ភាគ២ តចប់)