ជំពូកទី៦៖ ស្តេរ៉េអូគីមី មេរៀនទី១៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល(ភាគ០២)