ជំពូក៤៖ អគ្គិសនី មេរៀនទី១៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី(ភាគ០២)