ជំពូកទី ៥ មេរៀនទី២ ការសំដែងចេញនៃសែន​ (រូបមន្ដសង្ខេប) ភាគ០១