ជំពូកទី ៥ មេរៀនទី២ ការសំដែងចេញនៃសែន​ (លំហាត់អនុវត្ត) ភាគ០២