ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៨ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (លំហាត់) ភាគ០១