វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ​ (ប្រធានបទ៖ របបសង្គមរាស្រ្តនិយម ១៩៥៥-១៩៧០) ភាគ១