ជំពូកទី ៥ មេរៀនទី ១ ADNជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់ទី៩)