ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៨ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (លំហាត់អនុវត្ត) ភាគ០៣