ជំពូក​១​​ មេរៀនទី៧ ដំណើរការវិវត្តនៃសកលភាវូបនីយកម្ម (តចប់)