ជំពូកទី៦ មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (សំណួរ និងលំហាត់) ភាគ១