ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៨ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (សង្ខេបរូបមន្ត) ភាគ៧