ជំពូកទី ៥ មេរៀនទី ១ ADNជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (សង្ខេបរូបមន្ត)