ជំពូកទ៥ មេរៀនទី ១ ADNជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (សំណួរ ចម្លើយ)