មេរៀន​ទី​៥​ ចំនួន​ និងប្រមាណ​វិធី​ចែក​(​ភាគ២​ តចប់)