មេរៀនទី១​ ផ្សំស្រៈ ព្យញ្ជនៈពួក « អ » ផ្សំស្រៈ (តចប់)