មេរៀនទី៦ សំណេរ៖ ការបំពេញល្បះ (ភាគ ៤)

មេរៀនទី៦ សំណេរ៖ ការបំពេញល្បះ (ភាគ ៤) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

 សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង