មេរៀនទី៦ ដំណើរកម្សាន្តរបស់គន្ធា (ភាគ ៣)

មេរៀនទី៦ ដំណើរកម្សាន្តរបស់គន្ធា (ភាគ ៣) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

 សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង