មេរៀនទី៦ ការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់តួអង្គ (ភាគ០២)

មេរៀនទី៦ ការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់តួអង្គ (ភាគ០២) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង