មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង (ភាគ០១)

មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង (ភាគ០១)

បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ

 សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង