Skip navigation

បរិមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

មេរៀនទី១៦៖ បរិមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី១៦៖ បរិមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឌុច មករា
មកពីនាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំនេះដឹងទូទៅ