Skip navigation

ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួន

ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួន

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី១ មេរៀនទី១ ការកំណត់គោលដៅ (ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួន)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ