Skip navigation

វិធីការពារខ្លួនឬការពារមិត្តភកត្តិពីការរំលោភផ្លូវភេទ

វិធីការពារខ្លួនឬការពារមិត្តភកត្តិពីការរំលោភផ្លូវភេទ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី១ មេរៀនទី៣ សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវ​ (វិធីការពារខ្លួនឬការពារមិត្តភកត្តិពីការរំលោភផ្លូវភេទ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ