កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load

  • សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

     «ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាសីលធម៌-ពលរដ្ឋ »

    សួស្ដី ប្អូន ៗ សិស្សានុសិស្ស ជា ទី រាប់ អាន! 

         ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយរបស់ប្អូនៗ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចងក្រងនូវវគ្គសិក្សានេះឡើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ប្អូនៗអាចស្វ័យសិក្សាបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក។នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះប្អូនៗអាចសិក្សាបានតាមរយៈ វីដេអូឯកសារមេរៀន និងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព។

  • តម្លៃមនុស្ស

  • វប្បធម៌សន្តិភាព

  • ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គម