• សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

     «ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យា »

    សួស្ដី ប្អូន ៗ សិស្សានុសិស្ស ជា ទី រាប់ អាន! 

         ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយរបស់ប្អូនៗ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចងក្រងនូវវគ្គសិក្សានេះឡើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ប្អូនៗអាចស្វ័យសិក្សាបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក។នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះប្អូនៗអាចសិក្សាបានតាមរយៈ វីដេអូឯកសារមេរៀន និងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព។

  • ជំពូក២ ...

  • ជំពូក១ ...

  • ជំពូក៣ ...

  • រំលឹកសំណួរ និងលំហាត់