បន្ទាប់​ពី​សិក្សា​វគ្គសិក្សា​នេះ លោក​អ្នក​នឹង ៖

  • ដឹង​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​សំខាន់​ៗ​រវាង​សម្ភារៈ​បង្កើត​មេរៀន​សម្រាប់​ការ​ បោះពុម្ព​អត្ថបទ (អក្សរ) និង​ការ​បោះពុម្ព​វគ្គសិក្សា​លើ​បណ្ដាញ ។
  • ស្វែង​យល់​​ពី​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​មេរៀន​ដើម្បី​បង្កើត​រចនា​សម្ព័ន្ធ​វគ្គសិក្សា​លើ​បណ្ដាញ​ឲ្យ​បាន​ល្អ ។
  • ស្វែង​យល់​​ពី​តួនាទី​របស់​ផ្ទាំង​រឿង​សម្រាប់​ដំណើរការ​នៃ​ការ​បង្កើត​វគ្គសិក្សា ។
  • ដឹង និង​ប្រើប្រាស់​ពុម្ព​របស់​ផ្ទាំង​រឿង ។
  • ដឹង និង​គិត​អំពី​ទម្រង់​ផ្សេង​ៗ​នៃ​តម្លៃ​បន្ថែម​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​លើ​បណ្ដាញ ។
  • ស្វែង​យល់​​ពី​ជំហាន​ទាំង​អស់​នៃ​ដំណើរការ​សម្រាប់​ការ​ផលិត​ពី​គំនិត​ សម្រាប់​បង្កើត​វគ្គសិក្សា​ទៅ​ជា​ផលិតផល​នៃ​វគ្គសិក្សា​ចុង​ក្រោយ ។