ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងត្រូវស្វែងយល់អំពី៖
- ការបង្រៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
- ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងតាមអេឡិចត្រូនិក
- ការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
- ការប្រើប្រាស់កម្មវីធី Google Workspace (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Meet និង Google Classroom)
- បច្ចេកទេសងាយៗក្នុងការផលិតវីដេអូបង្រៀន