សូមស្វាគមន៏

-ពន្យល់អត្ថន័យបញ្ញត្តិ ផ្នត់គំនិត

-រកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានផ្នត់គំនិត

-មានគំនិតវិជ្ជមានក្នុងការកែប្រែផ្នត់ំគនិត។