សូមស្វាគមន៍​

មកកាន់​ថ្នាក់រៀន​​បែបឌីជីថល​​ ​មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា នៃមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ​ភូមិភាគ ខេត្តតាកែវ

សូមស្វាគមន៏ចំពោះការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា

មុខវិជ្ជា៖ជីវវិទ្យា៖ផ្នែកពិសោធ

ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សា

ជីវវិទ្យា