សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

 «វគ្គសិក្សាមេរៀន​ជំនាញ​ទន់ (Soft skills Training) »

     វគ្គសិក្សាមេរៀនជំនាញទន់ (Soft Skills Training) ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយឱ្យប្អូនៗ សិស្សានុសិស្ស មានចំណេះដឹងផ្នែក ការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving) បុគ្គលិក​លក្ខណៈ (Interpersonal) ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង (Self-Confidence) និងការគ្របើគ្រងលើ​ខ្លួនឯង (Self-Management)។

     នៅក្នុងវីដេអូមេរៀនជំនាញទន់នេះ ប្អូនៗ នឹងយល់ដឹងពីខ្លឹមសារនៃជំនាញទន់របស់ប្អូនៗ ជាពិសេសប្អូនៗ និងដឹងពីរបៀបការរស់នៅ ការដោះស្រាយបញ្ហា ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ចេះទប់អារម្មណ៍នៅពេលខឹង ព្រមទាំងដឹងពីលក្ខណៈបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនប្អូនៗ ។

របៀបបង្កើតគណនីថ្មីដោយខ្លួនឯង