1. យល់ដឹងអំពីគំរូនៃការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក ព្រមទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់គំរូនីមួយៗ
  2. ចេះរៀបរាប់អំពីប្រតិបត្តិការ និងដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក ក្នុងកម្រិតការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ សាកលវិទ្យាល័យ និងការបណ្តុះបណ្តាលវោជ្ជាជីវៈ
  3. បង្ហាញភាពខុសគ្នា រវាងការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក​ និងការសិក្សាដោយជួបគ្នាផ្ទាល់
  4. ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក្នុងការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក
  5. យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រង់ពេលវេលា និងការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក
  6. ចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សា Moodle ក្នុងកម្រិតទូទៅ


ការបញ្ជ្រាប អក្ខរកម្មមេឌាក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងការវិភាគវាយតម្លៃបង្កើតខ្លឹមសារនៅលើគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃមេឌាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជូនដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ៖
- ទំនួលខុសត្រូវបណ្ដាញសង្គម
- ព័ត៌មានគួរចែករំលែកនិងព័ត៌មានមិនគួរចែករំលែក
- ការវិភាគបានត្រឹមត្រូវពីព័ត៌មានពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
- ការបង្កើតខ្លឹមសារព័ត៌មានពេញលេញ
- ការរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម។

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវបាន បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៤៦ ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាល វេជ្ជសាស្រ្តទំនើប យោងក្រឹត្យ លេខ ១០៣ សន ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៦ ដោយមានឈ្មោះ ថា "សាលាមន្រ្តីសុខាភិបាល"

គឺជា​ប្រព័ន្ធ​​​​​សិក្សា​មួយ​ដែល​បាន​រចនា​ឡើង​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​អប់រំ  អ្នក​គ្រប់គ្រង និង​អ្នក​សិក្សា​នូវ​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែល​ខ្លាំង មាន​សុវត្ថិភាព​ និង​បាន​រួម​បញ្ចូល​គ្នា ដើម្បី​បង្កើត​បរិយាកាស​សិក្សា​​តាម​តម្រូវ​ការ​ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​សិក្សា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​វិធីសាស្ត្រ​សិក្សា​ចាស់ៗ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​បទពិសោធន៍​សិក្សា​​។