មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក

អ្នកអាចរៀនពីគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនៅគ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់បានជាមួយនឹងការតាមដាន​វឌ្ឍនភាពផ្ទាល់ខ្លួន

មើលថ្នាក់របស់អ្នកពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាព​នៃការបញ្ចប់វគ្គសិក្សា និងរកមើល​ផែនការសិក្សា​របស់អ្នកបញ្ចប់​សកម្មភាព​គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា

ប្រភេទវគ្គសិក្សា

              


  Available courses

  ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ

  ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ

  Course

  ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា

  ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា

  Course

  ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ

  ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ

  Course

  ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា

  ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា

  Course

  ថ្នាក់ទី៣ ភាសាខ្មែរ

  ថ្នាក់ទី៣ ភាសាខ្មែរ

  Course

  ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា

  ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា

  Course

  ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ

  ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ

  Course

  ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា

  ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា

  Course

  ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ

  ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ

  Course

  ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា

  ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា

  Course

  ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ

  ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ

  Course

  ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា

  ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា

  Course